ประชาธิปไตย มีอยู่ทุกที่! หรือคุณไม่เห็นด้วย? หุบปากแล้วกินอึนี้ต่อจากพวกชนชั้นสูงไปเลย หรื อ่านให้จบนะ เมื่อถูกถามว่า สังคมประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไร คุณจะได้ไม่ดูเป็นคนโง่เหมือนนายกประยุทธ์

จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพโซเวียต ยุโรป ไทยที่มีราชาธิปไตย และแม้แต่เกาหลีเหนือยังเรียกตนเองว่าเป็นประชาธิปไตย ระบอบการปกครองเกือบทั้งหมดอ้างว่ามีประชาธิปไตย แต่ถึงเวลาต้องจัดระเบียบความคิดในหัวของคุณแล้ว

รัฐ, องค์กร, บริษัทขนาดเล็ก ทั้งหมดนี้คือการสหภาพของคนที่ต้องการผลประโยชน์ร่วมกัน ผลของการทำงานร่วมกันและการพัฒนาของสหภาพนี้คือการคุ้มครองทางสังคมและการเพิ่มขึ้นของความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (สหภาพ)…

Китай, США, СССР, Европа, Таиланд с монархией и даже Северная Корея называют себя демократическими странами. Практически все правящие режимы утверждают что там демократия, но пора навести порядок в вашей голове.
Государство, корпорация, малое предприятие — это союз людей объединенные общими целями и интересами, результатом общего труда и развития этого союза обеспечивается…

Thailand King’s Fan Club tagged hundreds of people for further harassment with a Google Maps document that includes their address and photos and accuses them of being anti-monarchy.

This is a serious threat and violation of the right to freedom of expression. Criticism of the monarchy should be done in a democratic society. Nobody deserves to be prosecuted just for expressing their opinions or tell the truth!! In addition, bringing personal information such as photographs, faces, places of work, or study revealed is also a clear violation of rights and harassment. And it is unacceptable in normal society!

In the Kingdom critically the highest level of corruption, social inequality, and violation of human rights. The situation only gets worse every day… Please share this information before someone is killed.

China is often referred to as a country that produces many fakes. TikTok is another fake imitating a normal application. In China, bogus communism presents awards to monarchs and members of royal families. What real communist would do this? In TikTok, you cannot publish crimes committed by the police and courts. Otherwise, your account will be deleted. This happened with the @airatgoldin account after I posted a video of a crime committed by police.
After that, a video was deleted in the @airatgold account where I said that I did not like the king of Thailand. Bravo TikTok. In a communist country that supports the monarchy, the application is only a fake of the normal freedom of speech, and now, software applications made in China are associated with fakes.
Airat Goldin

เกี่ยวกับตำรวจของเล่นและความยุติธรรมในประเทศไทย ผู้คนไม่ไว้วางใจศาลหรือตำรวจอีกต่อไป… พวกเขาเสียหน้าโดยสิ้นเชิง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ข้าพเจ้าเดินทางมาที่ศาลอาญา ถนนรัชดา เพื่อขอดูบันทึกกล้องวงจรปิด และขอรับทราบเกี่ยวกับคดีของข้าพเจ้า (เลข 2218/2563) เพิ่มเติม โดยข้าพเจ้าได้สอบถามคนในศาลว่าจะขอดูบันทึกภาพในกล้องวงจรปิดได้ที่ใด เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ที่ตึกถัดไปชั้น 2 ข้าพเจ้าได้ถือรายงานจากตำรวจและไปที่ห้อง CCTV แต่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ Court Marshal เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งบุคคลอื่นอีก ได้กันไม่ให้ข้าพเจ้าเข้าไปห้องนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้ถามถึงชื่อของบุคคลเหล่านั้น พวกเขาได้พยายามปิดบังป้ายชื่อและไม่ยอมตอบ โดยที่มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องไปที่ชั้น 1 และให้รอใกล้ๆ สำนักงานของศาล ภายหลังจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวเช่นนั้น ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าไปดูบันทึกในกล้องวงจรปิดได้ ข้าพเจ้าพยายามขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง แต่ไม่มีใครช่วยเหลือ…

Umbrella

Corporation of Common Good

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store